Riikliku järelevalve kontaktid

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Sauga Põhikooli osas teostab järelevalvet Lääne piirkond.

Teenistuslikku järelevalvet Lääne piirkonnas (Niidupargi tn 12, Pärnu) viib läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi välihindamisosakonna ekspert Pärje Ülavere, parje.ylavere@hm.ee; mobiiltelefon 5346 4448; lauatelefon 735 0167